Noteikta jauna lauksaimniecības zemes pirmpirkuma tiesību īstenošanas kārtība

 Noteikta jauna lauksaimniecības zemes pirmpirkuma tiesību īstenošanas kārtība, paredz valdības otrdien atbalstītās izmaiņas noteikumos par darījumiem ar lauksaimniecības zemi.

ZM atgādina, ka 2017.gadā ir veikti grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", mainot tiesisko regulējumu darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Tāpēc ir nepieciešams precizēt spēkā esošo MK noteikumu par darījumiem ar lauksaimniecības zemi tiesisko regulējumu. ZM ir sagatavojusi izmaiņas noteikumos par darījumiem ar lauksaimniecības zemi.

Grozījumi izsaka kārtību, kādā Latvijas Zemes fonda pārvaldītājs un zemes nomnieki īsteno pirmpirkuma tiesības, ievērojot normas, ko nosaka likums par zemes privatizāciju lauku apvidos. Situācijā, ja ir divi vai vairāki atsavināmās zemes nomnieki, pašvaldības komisijai iesniedzamajiem dokumentiem turpmāk jāpievieno arī rakstiska vienošanās par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību.

Izmaiņas nosaka arī tiesības Latvijas zemes fonda pārvaldītājam darījumos ar nekustamo īpašumu slēgt atpakaļpirkuma līgumus ar nomas tiesībām pārdevējam. Latvijas zemes fonda pārvaldītājam turpmāk būs pienākums publicēt savā tīmekļvietnē informāciju par iznomāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, iznomāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas iegūta ar atpakaļpirkuma līgumu, arī pirkuma un atpakaļpirkuma cenu, kā arī publicēt informāciju par atsavināto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Tāpat no MK noteikumiem izslēgta prasība nomniekam vai iznomātājam nomas līguma atvasinājumu iesniegt pašvaldībā reģistrēšanai, ja zemes nomniekam zemes pirmpirkuma tiesības ir pielīgtas un reģistrētas zemesgrāmatā. Līdz ar to nebūs jāiesniedz pašvaldības komisijai arī zvērināta revidenta, ārvalstu sertificēta eksperta vai revidenta apliecinājums par īpašnieka lauksaimnieciskās ražošanas un kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, kā arī lauksaimniecisko izglītību apliecinoši dokumenti. Tādējādi personām, kas plāno iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, samazināsies administratīvais slogs.

Izmaiņas noteikumos ar paredz - ja zemes pircējs ir citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsonis, pašvaldības komisijai būs pienākums pārliecināties par ES pilsoņa reģistrācijas apliecības un valsts valodas zināšanas apliecinoša dokumenta esamību. Līdz ar grozījumiem MK noteikumos tiek piešķirtas tiesības pašvaldības komisijai uzaicināt zemes pircēju prezentēt zemes turpmāku izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.

Grozījumi MK noteikumos par darījumiem ar lauksaimniecības zemi stāsies spēkā pēc to publiskošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Latvijā un pasaulē

Uz staburags.lv pilno versiju