Bērna piedzimšanas pabalsts Aizkraukles novadā būs 250 eiro

Aizkraukles novada dome apstiprinājusi vairākus saistošos noteikumus, kas nosaka materiālo pabalstu izmaksas un palīdzības sniegšanas kārtību dažādām iedzīvotāju kategorijām. Šie noteikumi visa jaunā Aizkraukles novada teritorijā būs spēkā no nākamā gada 1. janvāra — informē Aizkraukles novada pašvaldībā.

Bērna piedzimšanas pabalstu līdz šim izmaksāja visās pašvaldībās, tikai summa atšķīrās, bet no 1.janvāra visas ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarēta Aizkraukles novadā, mazulim piedzimstot, saņems 250 eiro pabalstu. 

Citi atbalsta veidi, ko varēs saņemt Aizkraukles novada iedzīvotāji


– Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis noteikts 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.


– Pabalsts veselības aprūpei trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu ieguvušajiem – līdz 120 eiro vienai personai, nepārsniedzot 480 eiro četru un vairāk cilvēku mājsaimniecībai.

– Pabalsts personām ar 1. invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti ārstēšanās, medikamentu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumu segšanai. Pabalsta apmērs kalendārā gada laikā ir līdz 120 eiro.


– Pabalsts aizgādnim 30 eiro apmērā mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ārpus ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes un tās pamata dzīvesvieta ir deklarēta Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet 50 eiro gadā – ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē un tās deklarētā pamata dzīvesvieta līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir bijusi Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.


– Pabalsts politiski represētajām personām – 50 eiro gadā (izmaksā novembrī).


– Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – 50 eiro gadā (izmaksā aprīlī).

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju