Ievēl Zvejas licencēšanas komisiju

Aizkraukles novada dome pieņēma saistošos noteikumus “Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Aizkraukles novadā”, apstiprināja Zvejas licencēšanas komisijas nolikumu un ievēlēja Zvejas licencēšanas komisiju. Tā piešķirs rūpnieciskās zvejas nomas tiesības un izsniegs zvejas licences pašpatēriņa zvejai vai komercdarbībai Daugavā augšpus un lejpus HES Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

Zvejas rīkus varēs pārdalīt 

Par komisijas priekšsēdētāju dome iecēla Uldi Albiņu. Komisijas sastāvā ievēlēta Sanita Grabāne, Ligita Kronentāle, Liena Valdmane-Girgensone un Gunita Majore, savukārt komisijas sekretāre ir Madara Skudra. 

Saistošie noteikumi paredz, ka rūpnieciskās zvejas tiesības dome iznomās juridiskām un fiziskām personām, nosakot konkrētu rūpnieciskās zvejas rīku veidu, skaitu un slēdzot  līgumu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” Daugavā augšpus HES Aizkraukles un Jēkabpils novadiem ir 40 zvejas murdu limits. Pašvaldības 2010. gadā ir vienojušās par murdu sadali — tagadējā Aizkraukles novadā var izmantot 31 zivju murdu, tajā skaitā Aizkraukles pagastā — trīs, Kokneses pagastā — piecus, Klintaines pagastā — septiņus, Pļaviņu pilsētā — piecus, Seces pagastā — četrus, Sērenes pagastā — četrus un Staburaga pagastā — trīs. Daugavā lejpus HES Aiz­kraukles novadam un Ogres novadam ir 52 zivju murdu limits. Pašvaldību vienošanās paredz, ka Aizkraukles novadam ir 48 zivju murdu limits, tajā skaitā Aizkraukles pagastā — 16, Skrīveru pagastā — 12, Sērenes pagastā — 11 un Jaunjelgavas pagastā — 9.

Līgumu sagatavos pakalpojumu centros

Gadījumā, ja uz murdiem kādā pagastā vai pilsētā pieteiksies vairāk personu, nekā pašlaik noteikts, bet citviet murdi paliks pāri, tad Zvejas licencēšanas komisija ir tiesīga veikt murdu pārdali. Ja iepriekšējā gadā piešķirtais rūpnieciskās zvejas limits palielināsies vai uz to nepieteiksies iepriekšējā gada nomnieki, pašvaldības Zvejas licencēšanas komisija organizēs rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli atbilstoši zvejniecību regulējošiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

Zvejai komercdarbības nolūkos SIA, IU, IK, ZS un citām juridiskajām personām būs jāsaņem licence. Lai to iegūtu, Zvejas licencēšanas komisijai jāiesniedz iesniegums. Komisijai adresētu iesniegumu personas var iesniegt Aizkraukles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros katrā pagastā vai arī ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var nosūtīt e-pastā: dome@aizkraukle.lv.

Līgumu un protokolu sagatavos katras pilsētas vai pakalpojumu centra vai pagasta atbildīgā persona un pēc nomas maksas saņemšanas slēgs līgumu, izsniegs licenci un ievadīs datus Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmā.

Priekšroka pašreizējiem zvejas tiesību nomniekiem

Saistošie noteikumi  paredz, ka, iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības komercdarbībai, priekšroka prioritārā secībā dodama personām, kas darbojas attiecīgās pašvaldības pagasta teritorijā, ir saistītas ar komerciālo zveju, pildījušas iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojušas zveju regu­lējošos normatīvos aktus. Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, priekšroka prioritārā secībā būs personām, ar kurām bija noslēgts zvejas tiesību nomas līgums un tās darbojās attiecīgās pašvaldības pagasta teritorijā iepriekšējos gadus saistībā ar pašpatēriņa zveju un ir ievērojušas zvejas tiesību regulējošos normatīvos aktus. Priekšroka būs arī personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Aiz­kraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kurām tajā pieder nekustamais īpašums. Veicot pašpatēriņa zvejas limitu sadali, vienas ģimenes saimniecības locekļiem drīkst iedalīt tikai vienu zivju murdu.

No trim līdz pieciem gadiem

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi tiks slēgti ar juridiskām personām komerciālai zvejai no trim līdz pieciem gadiem, ar fiziskām personām — uz vienu gadu. Ja tiks konstatēti zveju regulējošo normatīvo aktu vai iepriekš noslēgtā līguma pārkāpumi, zvejas tiesību nomas līgumu izbeigs, un persona zaudēs tiesības uz zvejas rīku limitu nākamajā gadā.

Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiks noteikta neatkarīgi no līguma darbības  laika uz vienu gadu.  

Zvejas licencēšanas komisijas pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību varēs apstrīdēt Aizkraukles novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju