Kokneses "Pīlādzītis" gardumu türë

Kokneses senioru klubiņš "Pīlādzītis"  šodien deväs Kurzemes gardumu türë. Ekskursanti ciemojäs z.s. "Strëlnieki",  kur audzë mellenes, dzërvenes, cidonijas, uzņëmumä “Satori Alfa”, kur top smiltsërkšķu nektärs, un Aivara Žieda saimniecībä, kurš rażo gaļas izsträdäjumus un dažädus augļu un därzeņu konservus. "Pīlädzītim" šajä sezonä šī bija jau trešä ekskursija.

 Elzas Surakas un  Olgas Kovaļevskas foto

Kokneses novadā

Uz staburags.lv pilno versiju